Smart BABY
opieka żłobkowa dla dzieci do 3 lat

kontakt z sekretariatem
728942650
skrzynka elektroniczna

O projekcie

_2

Do projektu przystąpić mogą wszyscy zainteresowani rodzice i pełnoprawni opiekunowie/opiekunki dzieci do lat 3 z terenu powiatu biłgorajskiego, a w szczególności kobiety: bezrobotne i bierne zawodowo, samotnie wychowujące dziecko/dzieci, posiadające krótki staż pracy (1 rok), czy osiągające niski dochód.

 

LIDER Centrum Języków Obcych Agata Granda

realizuje projekt w ramach Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

 

pn. Dwujęzyczny Klub Dziecka SMART - opieka żłobkowa dla dzieci do 3 lat

Celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia wśród 30 kobiet – rodziców lub pełnoprawnych opiekunek dzieci do lat 3 z terenu powiatu biłgorajskiego (woj. lubelskie) – które pozostają poza rynkiem pracy, w tym przebywają na urlopie wychowawczym bądź pracują i mają trudności w podjęciu, powrocie lub utrzymaniu pracy, ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3, poprzez zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 w formie utworzenia i zapewnienia funkcjonowania 30 nowych miejsc opieki dziennej dla dzieci do lat 3 w ramach klubu dziecięcego, do 31.08.2021r.

Termin: projekt realizowany jest od 01.05.2019r. do 30.09.2021r.

Biuro Projektu: ul. Nadstawna 56A 23-400 Biłgoraj, tel.728942650 mail: szkola@lider-bilgoraj.pl

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 30 kobiet – rodziców i pełnoprawnych opiekunek dzieci do lat 3, z terenu powiatu biłgorajskiego (woj. lubelskie), w tym:

a. 15 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, które przerwały karierę zawodową ze względu na obowiązek opieki na dzieckiem lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z 26. VI. 1974 – Kodeks pracy,

b. 15 osób pracujących, sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3, których dzieci nie są aktualnie objęte opieką żłobkową

Efekty projektu:

30 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 zostanie objętych wsparciem w programie

13 osób pozostających bez pracy znajdzie prace lub będzie poszukiwać pracy po opuszczeniu programu.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 683 092,55 PLN

 

Rekrutacja:

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi do Biura Projektu. Dokumenty związane z rekrutacją dostępne są w formie papierowej w Biurze Projektu oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej www.smartbaby.pl

Zgłoszenia rekrutacyjne do projektu trwać będą w okresie od 01.07.2020r. do 01.08.2020r. Biuro projektu dostępne będzie od poniedziałku do piątku i w soboty, w godz. 8.00-16.30. W trakcie rekrutacji istnieć będzie również możliwość złożenia wniosku indywidualnie, w ustalonym dniu o ustalonej godzinie. Wypełniony formularz rekrutacyjny wraz załącznikami złożyć można osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną.